KulturaBg - logo

Културен прозорец (тринадесето предаване)

 Това предаване Културен прозорец се реализира съвместно с музей „Етър“ 

Темата за енергията от възобновяеми източници е особено актуална в наши дни. Съоръжения, задвижвани с вода, вятър и животинска сила съществуват от векове, а някои са запазени и днес. Част от тях продължават да работят. Има ги на много места по света – също така в Европа и България. 

В Регионален етнографски музей на открито „Етър“ може да се види най-впечатляващата у нас сбирка от съоръжения, задвижвани с вода.

Много хора проявяват интерес към тях, изучават ги, опитват се да ги съхранят. Те са обединени в Международно общество по молинология – The International Molinological Societe, или накратко – ТИМС.

Четирима представители на тази организация – президентът Уилям фон Берген, Катерина Тутуза от Гърция, Елен Стийдмън от Холандия и Росица Бинева от българския музей  „Етър“, направиха обиколка на места у нас, където има такива съоръжения. Това посещение е подготовка за едно по-голямо на представители на организацията, а сега бе избран маршрут за обиколка. 

Неслучайно интервютата от това предаване са осъществени на територията на музей „Етър“.

Разберете защо България е толкова интересна за молинолозите по света! 

 

Cultural Window (thirteenth emissin)

 This emission Cultural Window is realized together with the Etar Museum 

The topic of energy from renewable sources is especially relevant today. Facilities powered by water, wind and animal power have existed for centuries, and some have survived to this day. Some of them continue to work. They are found in many places around the world - also in Europe and Bulgaria.

In the Regional Ethnographic Open-Air Museum "Etar" you can see the most impressive collection of facilities in our country, powered by water.

Many people are interested in them, study them, try to preserve them. They are united in the International Society of Molinology - The International Molinological Societe, or in short - TIMS.

Four representatives of this organization - President William von Bergen, Katerina Tutuza from Greece, Ellen Steedman from the Netherlands and Rositsa Bineva from the Bulgarian Museum "Ether", made a tour of places in our country where there are such facilities. This visit is a preparation for a bigger one for representatives of the organization, and now a tour route has been chosen.

It is no coincidence that the interviews from this show took place on the territory of the Etar Museum.

Find out why Bulgaria is so interesting for molinologists around the world!

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 265 аудио, 226 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още