KulturaBg - logo

Музеят на дърворезбата Занат – естетика и провокация

Изключително интересно място, посветено на историята на поколения майстори и собственици на магазини. Музеят е направил тези спомени достъпни за ученици и преподаватели, за туристи и всеки, който е любопитен да научи за живота и делата на дърворезбарите от Кониц, за инструментите и техниките, които използват, за предприемаческата изобретателност, която е позволила на занаята да оцелее в две световни войни, национализация и забрана по време на социалистическа Югославия и войната през 90-те години в Босна.

Концепцията за музея е предварително разработена, а предизвикателството пред Емир е в съществуваща вече сграда да проектира пространството. Работата отнема няколко месеца, като самото създаване на експозицията отнема едва шест дни. Разбира се, съществува много предварителна работа, на която се стъпва.

Цялото пространство е решено с оразмерени с висока прецизност триъгълници. Всеки елемент е номериран, което улеснява сглобяването им.

Най-трудно се оказва снаждането на ъглите на триъгълниците, които покриват стените. От тези правилни геометрични форми се създава тунел с извивки – сам по себе си неправилна форма. 974 са панелите, а свръзките между тях – над 1200. Това е тунел – двойно извита фигура, която се простира в различни посоки.

Zanat Woodcarving Museum – Aesthetics and Provocation

Extremely interesting place dedicated to the history of generations of craftsmen and shop owners. The museum has made these memories accessible to students and teachers, tourists and anyone curious to learn about the life and work of Konitz woodcarvers, the tools and techniques they use, the entrepreneurial ingenuity that has allowed the craft to survive in two world wars, nationalization and a ban during socialist Yugoslavia and the war in the 1990s in Bosnia.

The concept for the museum has been developed in advance, and the challenge for the Emir is to design the space in an existing building. The work takes several months, and the creation of the exhibition itself takes only six days. Of course, there is a lot of preliminary work to be done.

The whole space is solved with high-precision triangles. Each element is numbered, which facilitates their assembly.

The most difficult is the splicing of the corners of the triangles that cover the walls. From these regular geometric shapes, a tunnel with curves is created - an irregular shape in itself. 974 are the panels, and the connections between them - over 1200. This is a tunnel - a double curved figure that extends in different directions.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 225 видео, 418 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още