KulturaBg - logo

Пилотно проучване, насочено към малкия и среден бизнес

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България подкрепя пилотно проучване на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG). Анкетата, която във висока степен е насочена към малкия и среден бизнес, може да бъде попълнена до 20.11.2021 г. и отнема приблизително 20-30 минути.

Целта е да се получи информация за нагласите към предложените изменения, за да се оценят предизвикателствата, пред които ще се изправят съставителите на финансови отчети, както и способността на компаниите да отделят ресурс, за да отговорят на промените в Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Проучването е в отговор на предложения от Борда за Международни счетоводни стандарти (IASB) нов подход за подобряване на полезността на оповестяването във финансови отчети, чрез преминаване към изцяло целеви подход.

Готов ли е бизнесът да приложи изцяло целеви подход за оповестяване във финансовите отчети?

Това е основният въпрос, на който търси отговор пилотното проучване. Досега проучването на мнения не достигаше до малкия и среден бизнес, затова EFRAG предложи онлайн въпросник, достъпен за всички на следния линк. Попълването му отнема между 20 и 30 минути, крайният срок е до 20 ноември 2021 г.

Кампанията за разпространението на въпросника в България логично поемат експертите от ИДЕС, които силно препоръчват в него да се включат представителите на малкия и среден бизнес, за да заявят позицията си по отношение на предложените промени. На този етап не могат да се оценят оперативните предизвикателства пред компаниите, но EFRAG алармира за вероятността малките предприятия да не разполагат с достатъчно ресурс да отговорят на изискването за повишено ниво на финансова преценка.

„Харесвам предложения нов подход за оповестяване във финансовите отчети. Според мен качествено ще се повиши комуникацията с потребителите на финансова информация“, споделя Милена Рангелова, член на УС на ИДЕС. „Дали обаче сме подготвени да приложим новия подход, ще се повишат ли чувствително разходите за съставяне на финансови отчети, ще се увеличи ли времето за обсъждане с мениджърите и одиторите? Ползите ще оправдаят ли разходите? Тези въпроси, заедно с други области за съобразяване, са поставени във въпросника. Важно е да използваме възможността да изразим мнението си в качеството си на счетоводители, одитори, ръководители или собственици на бизнес“, допълва още тя.

Предложените от Борда по Международни счетоводни стандарти (IASB) промени се базират на три основни опасения относно полезността на информацията, оповестявана във финансовите отчети. Изводите на Борда показват, че финансовите отчети понякога включват твърде малко относима информация, твърде много неподходяща такава, както и информация, оповестена неефективно. Обратната връзка, получена до този момент от IASB, предполага, че причината за проблема с изискванията за оповестяване е прилагането на МСФО чрез подход, наподобяващ въпросник, без да се прилага ефективна преценка. За решаването на този проблем, новият подход би изисквал от предприятията:

– да спазват изискванията за общите цели на оповестяването, които описват цялостните информационни нужди на потребителите на финансова информация

– да спазват изискванията за специфичните цели на оповестяването, които описват детайлизираните информационни нужди на потребителите на финансова информация

– да идентифицират позиции от информация за покриване на всяка специфична цел на оповестяването.

Следвайки предложения нов подход, всички цели (общи и специфични) трябва да бъдат изпълнени, но е необходима преценка по отношение на това как тези цели биха били постигнати най-добре. Всъщност този нов подход ще превърне минималните изисквания в изключение. Той ще изисква предприятията да определят информацията, която да отговаря на нуждите на потребителите на финансовите им отчети, чиито перспективи могат да се различават съществено. Определянето и обосновката, че нуждите на потребителите са удовлетворени и критериите за оповестяване са покрити, трябва да се извърши на всяка отчетна дата. Нуждите на потребителите могат да се променят с течение на времето, подобно на важността и значимостта на определена информация.

Участниците в проучването се насърчават да отговорят на всички въпроси, но не са задължени да го правят. Въпросникът е създаден, за да се избегнат въпроси, които не са приложими за отделните лица. Респондентите могат да запазят въпросника в даден момент и да продължат с попълването на по-късен етап. В допълнение, те могат да предоставят своя принос по темата и като зададат въпроси относно проучването, адресирани към следния е-мейл адрес: disclosureinitiative-pilot@EFRAG.ORG.

EFRAG няма да публикува отговорите на анкетата и няма да посочва имената на респондентите; обобщените данни на обратна връзка ще бъдат обсъдени публично напълно анонимно.

За ИДЕС:

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт- счетоводители в България.

Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт-счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията.

Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 222 видео, 416 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още