KulturaBg - logo

Постигнати резултати по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г. на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“

Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“  №РД 50-25/22.04.2019 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.


В изпълнение на Договор № РД 50-25/ 22.04.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представяме  част от постигнатите  резултати и цели на проекта за транснационално сътрудничество № BG06RDNP001-19.085-0006 от 31.08.2018г. 

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност“ на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“.
Бяха ангажирани представители на местната общност и представители на участващите партньори, за да се анализират европейски практики за устойчиво развитие и тяхната приложимост на локално ниво за територията на „МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Бяха проучени и изведени местни дадености, продукти и социално-икономически сектори на територията на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и прилагането на европейски практики чрез международно сътрудничество;

С осъществяване на  срещите и консултациите с потенциалните партньори от МИГ Молизе версо ил 2000, МИГ Фиор Д’Оливи и МИГ Мурджия Пю от Италия бяха разисквани и  варианти на бъдещия проект за съвместно  сътрудничество.

За осигуряване на публичност на проекта бе разработена, отпечатана и разпространена двуезична брошура с дейностите и резултатите от проекта.
Сподели

Прочети още