KulturaBg - logo

РИМ - ГАБРОВО – ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на проектно предложение на Община Габрово и РИМ-Габрово с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“; Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”,
 
ВИ КАНИМ

да вземете участие в обществено обсъждане на проектно предложение: “РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване”, което ще се проведе на 18 септември 2019 г. в залата на РИМ-Габрово, от 17:30 часа.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Конкретни цели:

Да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;

Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал. 

На срещата ще присъстват консултантът по проекта, представители на РИМ-Габрово и Община Габрово, както и представители на различни заинтересовани страни.
Сподели
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Партньор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още