29.01.2016г. | 15:53ч.
ТРИМА НОВИ ЗАМЕСТНИЦИ НА РЕКТОРА РАЙЧО ИЛАРИОНОВ

Академичния съвет на Технически университет - Габрово избра трима нови заместник ректори, съобщи DarikNews.bg. 


Проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров - Зам. ректор „Учебна дейност". Професионалната си дейност започва като научен сътрудник в ЦМИ - Габрово през 1984 г. От 1988 г. е асистент в ТУ-Габрово. Доцент е от 2001 г., а през 2012 г. придобива академичната длъжност „професор" по специалност „Твърдотелна електроника". Основните области на неговата научна и изследователска дейност са: сензорика, изследване, моделиране и приложение на полупроводниковите елементи и интегралните схеми, функционалната микроелектроника, системите за контрол и управление. Автор е на над 85 научни публикации, 3 учебника и 5 учебно-методични ръководства;

Доц. д-р инж. Илия Славов Железаров - Зам. ректор „Научноизследователска работа". Професионалната си дейност започва като асистент през 1995 г., а от 2007 г. е доцент по специалност „Метрология и метрологично осигуряване/Метрология и измервателвна техника; Контрол и управление на качеството". Основните области на неговата научна и изследователска дейност са: метрология, контрол и управление на качеството. Автор е на 4 учебни пособия и над 50 научни и научно-приложни публикации;

Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова - Зам. ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността". Професионалната си дейност започва като асистент през 2010 г. в катедра „Социални науки" към ТУ-Габрово, а през 2012 г. придобива академичната длъжност „доцент" по специалност „Организация и управление на социалните дейности". Основните области на нейната научна и изследователска дейност са: социална политика, социална икономика и социална работа. Автор е на над 30 научни публикации и 5 учебни пособия.

На 15.12.2015 г. Общото събрание на Университета избра за Ректор проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов. В тази връзка проф. Иларионов получи много поздравителни адреси от партньорски университети в страната и чужбина.

Последно видео

Последно аудио

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.